TUTANKAMON KÝMDÝ?

Tutankamon ya da daha bilinen adýyla Kral Tut, hayatý boyunca belirgin bir baþarý göstermemiþ bir firavundu. Mýsýr’ýn sýnýrlarýný geniþletmedi ya da kendinden önceki birçok
firavun gibi zaferler kazanmadý ancak, bugün en çok bilinen ve de muhtemelen en ünlü firavundur. Peki, neden bu kadar ünlü? Cevap, mezarýnýn ve detaylý hazinesinin keþfinde gizlidir.
Kral Tut’un mezarýnýn keþfi 19.yy’da çok büyük bir keþifti. Howard Carter tarafýndan 4 Kasým 1922’de Krallar Vadisi’nde bulundu. O kadar olaðanüstü bi þeydi ki dünya
çapýnda yanký bulmuþtu. Kral Tut’un mezarýnýn keþfine kadar bütün kraliyet mezarlarýnýn hazine avcýlarý tarafýndan yaðmalandýðý düþünülmekteydi.
 
Ýlk kez bir mezar neredeyse hiç dokunulmamýþ ve hýsýzlardan korunmuþ bir þekilde
binlerce yýl sonra bulunuyordu. Mezar, birçok insanýn ancak rüyasýnda görebileceði Kral Tut’un hayatýna ýþýk tutan görkemli bir hayat tarzýný gözler önüne sermekteydi.
Tutankamon’un hayatý hakkýnda az þey bilinmesine raðmen dokuz gibi çok genç bir yaþta tahta çýktýðýný bilmekteyiz. Tut tahta çýktýðý sýralarda babasýnýn yeni bir din yaratma tutkusu nedeniyle Mýsýr çalkantýlý günler geçirmekteydi. Akhenaton olarak bilinen babasý, inanç
sistemini ve kendisinden önce süre gelmiþ binlerce yýllýk alýþkanlýklarý deðiþtirmiþti. Bu
deðiþim birçok vatandaþý ve rahibi kýzdýrmýþtý. Tutankamon’a ise yönetmek için kaos ve öfke içinde bir Mýsýr kalmýþtý.
Tutankamon’un doðumda aldýðý isim aslýnda  “Aten’in Yaþayan Sureti” anlamýna gelen “Tutankaton” idi. Babasý hala gizemini koruyarak Akenaton olarak bilinir ancak bazý deliller III. Amenhotep’i iþaret etmektedir. Annesi de ayný ölçüde gizemli olsa da Kiya olarak
bilinmektedir.
Tutankamon’un güzel bir çocukluk geçirmiþ olduðu düþünülmektedir. Gençlik yýllarýný muhtemelen avlanarak, yüzerek ve ders çalýþarak geçirmiþtir. Mezarýnýn bize söylediklerine
göre satranca benzeyen oyunlarý sevmekteydi. Birçok çocuk gibi politikayý sevimsiz bulmakta ve bu yüzden de açýk alan eðlencelerini sevmekteydi. Çocuk olmanýn doðallýyla babasýnýn öðretileri ve politikasýyla pek ilgilenmemiþti. Mezarýnda bulunan koltuk
deðneklerine bakýlýrsa oldukça sorunlu bir çocuktu.
Babasýnýn ölümünden sonra Tutankhaton tahta geçti. Nefetiti ve Akenaton’un kýzý, kendi üvey kardeþi Ankhsenpaton ile evlendirildi. Tahta geçtikten sonra babasýnýn tek tanrýlý
güneþe yani Aton’a tapýlan yeni dinini destekledi. Birkaç yýl sonra Tutankhaton Akhenaton tarafýndan yasaklanmýþ çok tanrý inancýný geri getirdi. Hemen ardýndan da ismini
Tutankamon, karsýnýn ismini ise Ankhesenamon olarak deðiþtirdi. Adlarý Amon’a karþý olan inançlarý sayesinde deðiþtirildi ve bu da muhtemelen eski Mýsýr’ý özleyen rahiplerin öfkesini dindirmiþti. Sonradan ise babasýnýn kurduðu baþkent Amarna’yý Teb ve Memfis’teki
yeni baþkente taþýdýlar. Bu hareket muhtemelen yüksek bir mevkiye sahip olan danýþmanlarý Ay tarafýndan Mýsýrlýlara ve rahiplere her þeyin eski haline döndüðünü göstermenin bir yolu olduðunu önermiþti.

Eski inançlarý yerine gelince ve baþkent taþýnýnca Kral Tut, Amon’a olan inancýný göstermek için görkemli þölenler düzenledi. Tutankamon eski tanrýlý din yerine geldiðinde sadece bir çocuktu, fakat bu küçük yaþtaki bir çocuk bu kadar büyük kararlarý alabilir miydi?

Dýþarýdan bakýldýðýnda belli olmasa da bir danýþmaný vardý. Muhtemelen büyük kararlarý
Ay aldýrýyordu. Ay ve Hermhab tahtýn arkasýndaki asýl kiþilerdi. Eski tanrýlýlarýn yerine
 gelmesi ve Kral Tut’un adýnýn deðiþmesinin nedeni bu olabilir miydi? Belli ki Akenaton ardýnda zavallý bir ülke býrakmýþtý.
Kral Tut’un onuncu hükümdarlýk yýlýnda, Mýsýrlýlar Hititlilerle savaþa girmiþti. Bu
karþýlaþma sýrasýnda Tutankamon birdin öldü. Nasýl öldüðü bir muamma olarak kaldý, ancak öldürüldüðünden þüphelenilmektedir.
Kral Tut ardýnda erkek bir varis býrakmadý ve doðan çocuklarda zaten ölü doðmuþtu. Tutankamon 18 ya da 19 yaþýnda öldü. Akenaton’un sarayýnda yüksek mevkili olan
Ay, firavun olarak tahtta hak iddia etti. Ay, ülkeyi sadece dört yýl yönetebildi ve tahta çýktýktan kýsa bir süre sonra da öldü.
 

KAYNAK: http://www.kingtutone.com/tutankhamun/life/

 

 

 

 Google Arama
eskimisir.net te Arama