Aslýnda bolluk tanrýsý olarak bilinen Osiris’in yeryüzüyle ve Mýsýr’ý bu kadar verimli yapan zengin alüvyonlarý taþýyan yýllýk tasma ile çok kuvvetli baðlantýlarý vardý. AðabeyiSeth tarafýndan öldürüldükten sonra dirilince, yer altý tanrýsý olarak ‘Ölüler Krallýðýna’ hükmetmiþtir.

Osiris’in ölülerin kralý olarak tekrar dogmasý büyük ölçüde kutsanmýþ tanrý olmasý anlamýna gelmekteydi. Kýz kardeþi ve kutsal eþi olan Ýsis’in sevgisi sayesinde, Osiris hayata tekrar dönmüþtür. Hayatýn yenilenmesini kendisine dahil etmiþ ve eðer son yargýlanmayý geçebilirse herkesin tekrar yaþayacaðýna dair söz vermiþtir. Bu ‘doðru ses’ ( günahsýz) diye tabir edilen yargýlananlarýn isimleri ‘Osiris’ kelimesiyle birlikte yer alabilecekti.

Osiris’in Tasvirleri

Osiris bir antropomorfik, diðer bir deyiþle insan formundaki tanrý, bir tanrýydý. Vücudu,  ona bir mumya görünümü vermesi için beyaz bir kefene sarýlmýþtý. Bu yönetiminde olan dünyaya bir göndermeydi, yani ‘Ölüler Krallýðýna’. Osiris her zaman hareketsiz, otururken ya da ayakta dururken resmedilirdi, asla yürürken resmedilmezdi. Bazen de kardeþleri Ýsis ve Neptis, nadiren de tanrýça Hathor tarafýndan kuþatýlmýþ olarak tasvir edilirdi.

Osiris en sýk ayakta dururken, ateh tacýný takmýþ ve elinde harman aleti ve kanca seklindeki asa tutarken, mumya biçiminde resmedilirdi.

Ayrýca sýk tahtýna oturmuþ önünde Horus’un dört oðlunun figürü ile de tasvir edilirdi. Bazen bir imiut, eskiden ibadetlerde kullanýlan bir saksýya oturtulmuþ bir sopaya tutturulmuþ, baþsýz bir hayvan postu ile gösterilirdi.

Teninin rengi bazen beyaz fakat genellikle yeþil ya da siyahtý. Siyah renk tanrýlar için yer altý dünyasýnda pek kullanýlmazdý. Ayrýca, her yýl hasat zamaný Nil’den gelen zengin alüvyon artýklarýyla da iliþkilendirilmiþtir. Yeþil, bitki örtüsünün rengiydi ve her iki tonu da bolluðu ve yeniden doðusu simgelemekteydi.

 

* Ýtalik yazýlan kelimeler Eski Mýsýr’daki karþýlýklarýdýr.Google Arama
eskimisir.net te Arama