MUMYALAMA

Mumyalama Eski Mýsýrla ilgili olan en ilginç ritüellerden biridir. Mumyalarýn her zaman kendilerine ait bir cazibesi olmasýna raðmen, unutulmamalýdýr ki birçok eski uygarlýðýn ölüm ve yaþam sonrasý hakkýnda çok güçlü inançlarý da barýndýrýr.

Eski Mýsýrlýlar için, tarih boyunca diðer birçok uygarlýkta olduðu gibi, ölüyü muhafaza etmek ölümden sonraki hayatýn devamlýlýðýný garantilemek için olmazsa olmaz bir kýsýmdý. Mýsýrlýlar tarafýndan kullanýlan metot mumyalamaydý
 
  Mumyalamanýn Gerekliliði

Mýsýr halký için ölüm sadece bir geçiþti, bir son deðildi. Bu aþamada, birçok element ka (yaþam gücü) ve ba (ruh) gibi daðýlýp gitse de beden bozulmadan kalýrdý. Onlarý tekrar birleþtirmek için yeni bir yaþam mümkündü, bu nedenle ölünün bedenini iyi muhafaza etmek çok önemliydi ki sonsuza dek yaþayabilsindi.

 Google Arama
eskimisir.net te Arama