Osiris, Anubis, Ýsis Eski Mýsýr’dan günümüze kadar ulaþmýþ bu sihirli isimler Eski Mýsýr inancýnýn bütün o gizemini içinde barýndýrýr.
 
Firavunlarýn hükmünde, Mýsýr’ýn tanrý ve tanrýçalarý 5000 yýl kadar öncesinde Nil Nehri’nin kýyýlarýnda ya da çöl kumlarýnýn arasýnda hayat bulmuþtur. Daha Eski Mýsýr tek bir eyalet olma yolunda iken, dinleri, inançlarý, mitleri ve efsaneleri de ayný zamanda ortaya çýkýyordu. Hiç þüphe yok ki, baþlarda Mýsýr’ýn deðiþik bölgelerinde, ayný tanrýlarýn çok farklý versiyonlarý mevcuttu. Ülke kaynaþmaya baþladýkça bu deðiþken tanrý ve tanrýçalar özümsendi. Fakat tapýnaklarda ve mezarlarda tasvir edilen resimleri ve kabartmalarda görülen imgeleri, daima karmaþýktý.
 

 

Mýsýrlýlar tanrýlarýna hayvan ve insan formu vermiþtir, fakat ayný tanrý ya da tanrýça ayný zamanda birçok farklý þekilde olabiliyordu. Eski Mýsýrlýlar tanrýlarýný, onlarýn sahip olduklarý belirtici özellikleri sayesinde tanýyabiliyorlardý. Bunu daha iyi anlayabilmek için yukarýdaki fotoðrafa daha dikkatli bakalým.  

 

 

 Google Arama
eskimisir.net te Arama